Hvad er udskudt skat?

Udskudt skat opstår som følge af forskellen mellem det regnskabs- og skattemæssige afskrivningsregler. Uanset om der er tale om en forpligtelse eller et aktiv indregnes i årsregnskabet.

Typisk vælger man at afskrive lineært over aktivets levetid i den regnskabsmæssige del. Eksempelvis kan det være en dyr maskine, som du forventer at kunne benytte i 5 år, og derfor bliver maskinen afskrevet lineært med 20% om året. I den skattemæssige del vil maskinen derimod blive afskrevet med 25% om året, da virksomheden på den måde kan udnytte så meget som muligt af skattefradraget.

Andre poster som behandles forskelligt regnskabsmæssigt og skattemæssigt er hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter samt skattemæssige underskud.

Udskudt skat i årsregnskabet
Om udskudt skat skal medregnes som et aktiv eller passiv afhænger af, om den regnskabsmæssige værdi overstiger den skattemæssige. Hvis den regnskabsmæssige værdi er større, og den beregnede skattemæssige værdi er lavere, så vil udskudt skat skulle medregnes som et skyldigt beløb til SKAT i balancen.

Opstår det omvendte scenarie, vil den udskudte skat skulle medregnes som et skatteaktiv.

Hvad er udskudt skat

Har du brug for vores ekspertise?